Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglická literatúra ANL
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z biológie cBIO
Cvičenia z fyziky cFYZ
Cvičenia z geografie cGEG
Cvičenia z chémie cCHE
Cvičenia z matematiky cMAT
Debatný seminár DES
Dejepis DEJ
Dejiny literatúry DEL
Dejiny umenia DEU
Deskriptívna geometria DEG
Dramatická výchova DRV
Ekonómia EKO
Finančná gramotnosť FIG
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Fyzika v medicíne FVM
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Komunita KOM
Konverzácia z angličtiny KAJ
Konverzácia z nemčiny KNJ
Konverzácia z ruštiny KRJ
Konverzácia zo španielčiny KSJ
Latinčina LAT
Matematika MAT
Medicína v praxi MVP
Náboženská výchova NAB
Náuka o spoločnosti NAS
Nemčina s úsmevom NSU
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska v praxi OvP
Obchod a podnikanie OAP
Pohybová príprava POP
Politicko-geografický seminár PGS
Príprava na medicínu PNM
Programovanie PRO
Psychológia PSY
Psychosociálny tréning PST
Rétorika RET
Ruský jazyk RUJ
Ruština RUS
Seminár z angličtiny sANJ
Seminár z biológie sBIO
Seminár z dejepisu sDEJ
Seminár z ekonómie sEKO
Seminár z filozofie sFIL
Seminár z fyziky sFYZ
Seminár z geografie sGEG
Seminár z chémie sCHE
Seminár z informatiky sINF
Seminár z matematiky sMAT
Seminár z nemeckého jazyka sNEJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry sSJL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálne zručnosti SOZ
Spoločenskovedný seminár SVS
Správanie Spr
Svet práce/Technika SVP/TECH
Španielčina SPA
Španielsky jazyk SJA
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Umenie a kultúra UAK
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Základy športovej prípravy ZSP

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
    Teplická 7, 831 02 Bratislava
  • +421 x 44641214

Fotogaléria